زمان ثبت نام در صورت برگزاری اعتکاف اطلاع رسانی خواهد شد.