زمان ثبت نام به پایان رسیده است، به امید خدا در اعتکاف بعدی خادم شما خواهیم بود.
توجه: تزریق دو دوز واکسن برای شرکت در مراسم اعتکاف الزامی است